องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

สอบถาม

 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
   
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 1 คน
 
 


 

 
 
 

 

ข้อมูลเผยแพร่
   ข้อมูลเผยแพร่  
 
ข้อมูลเผยแพร่ : เกี่ยวกับองค์กร
รายละเอียด :  

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น


                   “ ใส่ใจพัฒนา  ชาวประชามีความรู้  มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ”


           พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อความสะดวกและเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่น
2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร
3. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการสาธารณสุข
6. สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
7. ดำเนินนโยบายตามหลักธรรมาภิบาล 

 
จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
 
1. ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านสาธารณูปโภค 
2. ประชาชนมีน้ำดื่มน้ำใช้อย่างพอเพียง
3. ประชาชนมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ สร้างงานสร้างโอกาส 
4. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เช่น ผ้าพื้นเมือง ฯลฯ สู่ประเทศเพื่อนบ้าน รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2559
5. เพิ่มปริมาณเกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิตและฟื้นฟูสภาพดิน 
6. ยกระดับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงการมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
7. ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ได้รับการดูแลจากภาครัฐ
8. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ดำรงอยู่คู่ท้องถิ่น และเป็นที่รู้จักแพร่หลาย
9. บริหารจัดการท้องถิ่น โดยประชาชน
 
 
ภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบล
ภารกิจหลักซึ่งกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา 67 (1))
2. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1))
3. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68(2))
4. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68(3))
5. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16(4))
6. การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))
 
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6))
2. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3))
3. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68(4))
4. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16(10))
5. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16(5))
6. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19))
 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่ เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4))
2. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา68(8))
3. การผังเมือง (มาตรา 68(13))
4. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17))
 
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6))
2. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5))
3. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))
4. ให้มีตลาด (มาตรา 68(10))
5. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์(มาตรา 68(11))
6. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6))
7. การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)
 
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7))
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67(2))
3. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12))
 
6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67(8))
2.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))
3. การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))
4.การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 17(18))
 
7.ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1.สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45(3))
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา 67(9))
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16(16))
4. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 17(3))
5. การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (มาตรา 17(16))
 
 
หมายเหตุ : มาตรา 67,68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537   มาตรา 16,17 และ 45 หมายถึง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ
 
ภารกิจหลักและภารกิจรอง ที่ อบต. จะดำเนินการ 
ภารกิจหลัก 
1. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
3. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
5. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
6. การรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด
 
ภารกิจรอง
1. การฟื้นฟูวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
2. การส่งเสริมการเกษตร
3. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน
4. การพัฒนาส่งเสริมอาชีพราษฎร
 
     

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม